Home
  • Nieuwsbrief

De organisatie van AutomotiveNL wordt gevormd door drie entiteiten. De taken van deze drie entiteiten liggen vast in de statuten.

Coöperatieve Federatie AutomotiveNL
De Federatie is het beleidsbepalende orgaan van de Nederlandse automotive sector en treedt op als de vertegenwoordiger van de sector naar overheden, zusterverenigingen en buitenlandse relaties. Lidmaatschap van de Federatie staat open voor organisaties die strategisch belang hebben bij het ontplooien van belangrijke automotive activiteiten. De leden tezamen vormen de ledenraad. De ledenraad kiest het bestuur van de Federatie als representatieve afspiegeling van de sector. De leden van de Federatie betalen een lidmaatschap naar rato van de omvang van hun organisatie met de keuzemogelijkheid voor een basis- of volledig lidmaatschap. De Federatie gebruikt de ontvangen lidmaatschapsgelden voor financiering van de activiteiten van AutomotiveNL.

Raad van Commissarissen
Als toezichthoudend orgaan bestaat de RvC uit twee leden uit het bedrijfsleven en één lid vanuit de Gemeente Helmond. Ze controleert AutomotiveNL op de uitvoering van het beleid van de Federatie, de realisatie van het jaarprogramma en de financiële gang van zaken. De RvC heeft een onafhankelijke positie en rapporteert aan de Federatie. Bij de benoeming van de directeur van AutomotiveNL doet de RvC daartoe een voordracht aan de Federatie.

AutomotiveNL BV
AutomotiveNL BV is het uitvoeringsorgaan van de sector en adviseert de Federatie ten aanzien van het te voeren beleid. AutomotiveNL stelt het jaarprogramma met de daarbij behorende begroting op en voert dit uit na goedkeuring door de Federatie. De directie van AutomotiveNL legt daarover verantwoording af aan de RvC.

Automotive Facilities Brainport Holding BV
AutomotiveNL is statutair bestuurder van AFB Holding BV. Er zijn vijf zogeheten Shared Facilities en het AFB center zelf ondergebracht in deze Holding. Van de vijf shared facilities is AutomotiveNL alleen exploitatie verantwoordelijk voor AFB MP lab BV. De overige vier worden geëxploiteerd door andere bedrijven.

holding structuur

AutomotiveNL News

News

PUBLICATIONS 249x249 VACANCIES 249x249
Members 249x249  EDUCATION PROGRAMME 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box